więcej informacji

Najczęstsze pytania padające ze strony klientów
do księgowej przy zakładaniu firmy

 

Masz inne pytanie? - napisz do nas - kontakt@superksiegowa.pl

 1. Pytanie o dotacje jakie przysługują na początku działalności, do jakiej instytucji/urzędu się zgłosić.

Jeżeli chodzi o kwestię dotacji, można sprawdzić takie informacje w urzędach pracy. Urzędy pracy dysponują środkami dla osób bezrobotnych i do nich należy kierować pytania w tej sprawie, bo otrzymują one tylko określone środki.

 

 

 1. Pytanie czy można założyć DG na wypowiedzeniu, rozliczanie faktur za paliwo, zniżka na start:

Co do zasady dopuszczalne jest podejmowanie dodatkowego zatrudnienia, nawet na podstawie umowy o pracę, jeżeli przepisy prawa nie stanowią inaczej. Przepisy prawa nie nakazują także powiadamiania pracodawcy (choć dla celów podatkowych i składkowych byłoby to wskazane). Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia nie może kolidować z pracą pierwotnie wykonywaną, w tym nie może z pewnością stanowić działalności konkurencyjnej. Podjęcie zatrudnienia niekonkurencyjnego, generalnie nie może stanowić samoistnej podstawy wypowiedzenia. Nie może też być powodem, aby pracodawca cofnął premię uznaniową i odprawę.

 

Rozliczanie faktur za paliwo:

 

- 100% odliczenie VAT od wydatków poniesionych na samochód osobowy

 

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma prawo do pełnego odliczenia VAT od nabycia samochodu osobowego oraz wydatków związanych z jego użytkowaniem, pod warunkiem, że samochód będzie użytkowany wyłącznie do celów firmowych. Użytek ten musi zostać odpowiednio potwierdzony, co wynika z przepisów ustawy o VAT. Podatnik w takiej sytuacji musi:

 

 • zgłosić użytek samochodu osobowego w urzędzie skarbowym na druku VAT-26,

 • prowadzić kilometrówkę dla celów podatku VAT,

 • wprowadzić regulamin użytkowania samochodu w firmie.

 •  

- 50% odliczenie VAT od wydatków poniesionych na samochód osobowy

 

Natomiast w sytuacji gdy przedsiębiorca chce uniknąć zbędnej papierologii (o której mowa powyżej) lub przewiduje prawdopodobieństwo użytku prywatnego, powinien zdecydować się na 50% odliczenie VAT. Wówczas tego sposobu odliczenia nie musi w żaden sposób zgłaszać w urzędzie oraz, co ważne, nie musi prowadzić żadnych dodatkowych ewidencji. Podatnik w takiej sytuacji może odliczyć 50%, natomiast do kosztów zakwalifikować 75% wartości netto z faktury powiększonej o 50% nieodliczonego podatku VAT.

 

- Rozliczenie kosztów paliwa samochodu osobowego będącego środkiem trwałym firmy

 

W sytuacji gdy samochód osobowy:

 

 • stanowi własność lub współwłasność podatnika,

 • jest kompletny i zdatny do użytku,

 • będzie użytkowany na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu,

 • przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok,

 • wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł,

 

- należy zakwalifikować go jako środek trwały firmy, wprowadzając go do kartoteki środków trwałych i amortyzując w czasie.

Wówczas rozliczenie kosztów paliwa i innych wydatków eksploatacyjnych samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno prywatnie jak i służbowo podlega ujęciu
w kolumnie 13 KPiR w 75% ich wartości.

 

ULGA NA START

 

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 

 • są osobami fizycznymi, czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych

 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie, po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia

 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności

 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS.

 •  

Ulga zwalnia przez sześć pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności z płacenia składek:

 

 • na ubezpieczenia społeczne, czyli ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe

 • na Fundusz Pracy

 • na Fundusz Solidarnościowy.

 

Ulga na start nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. To oznacza, że masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać co miesiąc składkę zdrowotną. Tę składkę możesz odliczyć od podatku (nie od dochodu). W okresie korzystania z Ulgi na start masz także prawo zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego
w ZUS członków swojej rodziny.

 

 

 1. Pytanie o ryczałt, faktury i kasę fiskalną.

Ryczałt – forma opodatkowania, podatek jest naliczany jako procent od uzyskanego Przychodu, niezależnie od poniesionych kosztów (Stawki – 20%, 17%, 8.5%, 5,5%, 3%). Wysokość zależna od rodzaju działalności. Nie każdy przedsiębiorca może skorzystać z tej formy. Aby skorzystać z tej formy nie można przekroczyć 25  tys euro przychodu w ciągu roku. Brak możliwości pomniejszenia o koszty, rozliczenia wspólnie z małżonkiem, rozliczenia osób samotnie wychowujących dziecko, nie można również rozliczyć ulgi na dziecko.

Przedsiębiorcy, którzy zaczynają działalność w trakcie roku nie mogą kwartalnie rozliczyć podatku.

 

 1. Kiedy zgłosić się do ZUS i US? 

do 7 dni od nadania NIP i REGON.

 

 

 1. Czy adres prowadzenia DG ma być taki sam jak adres zamieszkania?

nie musi być taki sam.

 

 

 1. Czy US i ZUS podawane w formularzu przez klienta muszą być takie same jak podane przy adresie zameldowania w przypadku jeżeli klient prowadzi DG w innym miejscu ?

Klient podlega pod ten ZUS gdzie zawsze się rozlicza, jeżeli chcę zmienić to musi zgłosić się do US z prośba o zmianę.

 

 

 1. Jaki kod PKD wybrać do wybranego rodzaju działalności?

w zależności od tego czym zajmuje się klient kody PKD dostępne są w wyszukiwarce.

 

 

 1. Czy można zmienić branżę w trakcie prowadzenia DG?

Można, natomiast trzeba zgłosić to do US i zmienić kody PKD.

 

 

 1. Od kiedy można wystawić pierwszą fakturę jeżeli klient dzisiaj założył DG ?

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności mogą stanowić koszty uzyskania przychodu?

Nie zabrania się zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakupy związane z przyszłą działalnością gospodarczą. Oczywiście o ile są
(a w zasadzie będą) związane z tą działalnością.

Należy też odpowiednio udokumentować poniesione wydatki. Aby je wpisać w koszty podatkowe trzeba posiadać faktury lub rachunki wystawione na imię i nazwisko przyszłego przedsiębiorcy. W przypadku niektórych opłat (np. niektóre pozwolenia, czy opłaty na rzecz państwa) niezbędnych przy prowadzeniu działalności, wystarczy dowód zapłaty tego wydatku (np. potwierdzenie przelewu).

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej podlegają zaliczeniu w koszty podatkowe w miesiącu, w którym wchodzą do użytkowania w firmie. Często jest to po prostu pierwszy okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał) po założeniu firmy.

Pierwszą fakturę sprzedażową można wystawić z pierwszym dniem uzyskania NIPu.

 

 

 1. Czy można zmienić wybraną formę opodatkowania?

Podatnicy chcący zmienić formę opodatkowania w działalności gospodarczej powinni tego dokonać co do zasady w terminie do 20 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym.

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania, podatnik powinien wypełnić formularz CEIDG-1. Może to zrobić przez internet lub w urzędzie miasta czy gminy.
W zależności od wyboru formy opodatkowania można ją zmienić w terminie:

 

Od 1 stycznia 2019 roku podatnik może dokonać zmiany formy opodatkowania na:

 

 • 19% stawki podatku (podatek liniowy) lub ryczałtu w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu roku podatkowego;

 • kartę podatkową - w terminie do 20 stycznia lub przed rozpoczęciem działalności,

 • na inne formy opodatkowania - w terminie do 20 stycznia, jeżeli w poprzednim roku podatnik opodatkowany był w formie karty podatkowej

 

 

 1. Kiedy otrzymuje się NIP i REGON?

NIP i REGON otrzymuje się w przeciągu 2-3 dni roboczych od momentu zarejestrowania działalności w CEIDG.  Po ich otrzymaniu należy udać się w przeciągu następnych 7 dni do ZUS aby zarejestrować się jako płatnik ZUS.

 

 

 1. Czy klient może dodać więcej kodów PKD?

Tak, po uzupełnieniu wniosku i rejestracji działalności w CEIDG, klient może dodać więcej kodów PKD  (dowolną ilość) na swoim profilu w CEIDG. Wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1, który można wysłać przez internet.

 

 

 1. Czy klient może edytować po złożeniu wniosku i jego podpisania i gdzie może to zrobić?

Klient może edytować swoje dane, które uzupełniał we wniosku, po rejestracji działalności w CEIDG. Wystarczy złożyć wniosek CEIDG-1, który można wysłać przez internet.

 

 

 1. Czym są Ulgi na Start z ZUS ?

Z tej ulgi skorzystać mogą osoby, które przez ostatnie 60 miesięcy nie prowadziły DG. Ulga jest w wysokości 362 zł – wartość składni zdrowotnej  i obowiązuje
przez 6 miesięcy, chyba, że działalność otwierana jest z 2 dniem miesiąca – wtedy ulga trwa 7 miesięcy.

 

 

 1. Co to jest REGON i po co on jest?

REGON to krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej. Numer REGON jest informacją o organizacji, służącą przede wszystkim do:

 • identyfikacji różnych podmiotów wpisywanych do różnych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej;

 • ujednoliceniu sposobu opisywania podmiotów;

 • dostarczeniu ogólnej charakterystyki działających podmiotów;

 • tworzenia baz adresowych działających podmiotów;

 • tworzenia baz potrzebnych do badań statystycznych.

 

 

 1. Czy klient musi płacić VAT?

Musi jeżeli:

 

 • jego wartość sprzedaży przekroczy 200 tys. Zł.

 • dokonuje dostaw: (wyrobów z metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, terenów budowlanych, nowych środków transportu)

 • Świadczą usługi; -prawnicze, z zakresie doradztwa, jubilerskie

 • Nie posiadają siedziby na terytorium kraju

 

 

 1. Czy jeśli klient nie będzie VATowcem czy musi to zgłosić do US?

Jeżeli klient nie jest VATowcem nie musi tego nigdzie zgłaszać.

 

 

 1. Czy jeśli klient ma konto osobiste z małżonką czy może założyć konto firmowe tylko na siebie?

Tak może założyć konto firmowe tylko na siebie, natomiast jeśli chce umieścić go jako współposiadacza, jak najbardziej na koncie firmowym może to uczynić.

 

 

19. Czy przy Uldze na start klient nie musi płacić składek do ZUSU przez 6 miesięcy?

Musi płacić, z tym ze opłaca jedynie składkę zdrowotną.
Na 2020 rok składka zdrowotna wynosi 362 zł i 34 gr.
Jeśli klient chce rozpocząć działalność np. w połowie czy na końcu miesiąca, składka nie ulega obniżeniu , jest ona zawsze taka sama.

 

 

20. Czy klient przed rozpoczęciem dz g może brać faktury na osobę prywatną a później wrzucić w koszty firmy?

Tak jak najbardziej można tak zrobić.
Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a taką jest również prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą) nie ma przeszkód, aby wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu pod warunkiem, że były one faktycznie związane z charakterem prowadzonej działalności i zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodu. Takie wydatki ewidencjonujemy w księdze przychodów i rozchodów w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej, a sposób ich rozliczenia zależy od rodzaju wydatku.

Wydatki sprzed rozpoczęciem działalności powinny być odpowiednio udokumentowane. W przypadku opłat administracyjnych wystarczającym dowodem będzie potwierdzenie przelewu lub dowód potwierdzający zapłatę. Gdy mamy możliwość wzięcia faktury, to powinna ona zawierać imię i nazwisko oraz adres przyszłego przedsiębiorcy, choć z doświadczenia wiem, że możemy już wtedy użyć numeru NIP i nazwy firmy, jeśli tylko wcześniej dokonaliśmy rejestracji w CEIDG i zostały już nam przypisane. Zawsze można też poprosić o korektę wcześniej wystawionej faktury, ale faktura imienna też powinna być wystarczająca.

 

 

 1. Jaki US wybrać kiedy miejsce zamieszkania jest inne niż miejsce wykonywania działalności?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zmieni miejsce zamieszkania w trakcie roku podatkowego, zmieni się również urząd właściwy dla PIT. Wówczas właściwość urzędu skarbowego należy określić według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Należy pamiętać, iż zmianę miejsca zamieszkania, jak i zmianę właściwego urzędu skarbowego należy zgłosić w trakcie 7 dni od zaistniałej zmiany (za pomocą aktualizacji wniosku CEIDG-1).

 

 

22. Gdzie będzie informacja jaka będzie stawka ryczałtu?

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ryczalt-od-przychodow-ewidencjonowanych-dostepne-stawki-ryczaltu

 

 

23. Czy księgowa składa do ZUSu i US wniosek na początku prowadzenia działalności?

Na początku działalności do ZUSu i US klient sam powinien złożyć wnioski. Jeśli klient chce żeby zrobiła to księgowa to jest to opcja dodatkowo płatna.

 

 

 1. Czy robi różnice dzień rozpoczęcia działalności?

Jeśli założymy dg 1-go dnia miesiąca to klient może skorzystać z Ulgi na start przez 6 pełnych miesięcy, jeśli założy dg 2-go dnia miesiąca to z Ulgi na start będzie mógł skorzystać przez 7 miesięcy.

 

 

 1. Czy można coś zmieniać po założeniu DG (forma opodatkowania, adresy, kody PKD, nazwę firmy)

Tak można tak naprawdę wszystko zmienić po założeniu DG. Formę opodatkowania (raz w roku, na samym początku), adresy, kody PKD, nazwę firmy.

 

POMOC

Polityka prywatności

FIRMA

ODDZIAŁY

CashDirector S.A Oddział w Lublinie

ul. Rusałka 17

20-103 Lublin

CashDirector S.A Warszawa

Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

CashDirector S.A Oddział w Toruniu

ul. Szewska 4/2,

87-100 Toruń

Wsparcie techniczne i księgowe

Korzystaj ze wsparcia księgowych,
specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku
do piątku od 9 do 17. Infolinia: 22 100 67 62

Operatorem platformy Superksięgowa.pl jest CashDirector S.A.  Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 CashDirector S.A.

projekt i wykonanie studiokreatywa.pl

CashDirector S.A  Al. Jerozolimskie 96,

00-807 Warszawa

Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
• NIP 5222885734 • REGON 141400865
• KRS 0000424600 • wpłacony kapitał zakładowy: 17.251.055,- zł

Dla aktualnych Klientów opiekaklienta@superksiegowa.pl +48 (22) 100 50 60 pon. – pt.: 9:00-17:00

Dla nowych Klientów opiekaklienta@superksiegowa.pl
+48 (22) 100 67 62 pon – pt.: 9:00-17:00